காப்பீட்டுத் துறை

நோக்கங்கள்

விவசாய பயிர்கள் தொடர்பான இடர் மேலாண்மை விவசாயிகளுக்கு சொந்தமான பிற அசையா மற்றும் அசையும் சொத்துகளுக்கான இடர் மேலாண்மை

பணிச்சுமை

ஆயுள் காப்பீடு, பொதுக் காப்பீடு, பயிர்க் காப்பீடு, கால்நடைக் காப்பீடு மற்றும் விவசாயிகளுக்கான உடல்நலக் காப்பீட்டுத் திட்டங்களைத் திட்டமிடுதல், நிறுவுதல் மற்றும் நிர்வகித்தல், வாழ்க்கைச் சுழற்சி மற்றும் எழுத்துறுதி நடவடிக்கைகள், இடர் மற்றும் இழப்பீடு மேலாண்மை, காப்பீட்டுத் துறையில், உரிமைகோரல் செயல்முறையை செயல்படுத்துதல் மற்றும் நிர்வகித்தல். உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு அரசு மற்றும் அரசு சாரா நிறுவனங்கள் மற்றும் நிறுவனங்களுக்கு இடையே ஒருங்கிணைப்பு மூலம் புதிய தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் மற்றும் பகிர்ந்து கொள்வதன் மூலம் உகந்த மற்றும் திறமையான காப்பீட்டு சேவை.

ஆயுள் காப்பீடு, பொதுக் காப்பீடு, பயிர்க் காப்பீடு, கால்நடைக் காப்பீடு மற்றும் விவசாயிகளுக்கான உடல்நலக் காப்பீட்டுத் திட்டங்கள், எழுத்துறுதி, ஆயுள் காப்பீடு மற்றும் மறுகாப்பீட்டு செயல்பாடுகளை வடிவமைத்தல், உருவாக்குதல், செயல்படுத்துதல் மற்றும் நிர்வகித்தல் மற்றும் உரிமைகோரல் செயல்முறை, இழப்பீடு மற்றும் இடர் மேலாண்மை, தொடர்புடைய திட்டங்கள் தொடர்பான தரவு மற்றும் புள்ளிவிவரங்களைச் சேகரித்தல், நவீன அறிவியல் ஆபத்து மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை முறைகளைப் பயன்படுத்தி உகந்த மற்றும் திறமையான காப்பீட்டுச் சேவையைப் பராமரித்தல் மற்றும் தொடர்புடைய காப்பீட்டுத் திட்டங்களை அதிக செயல்திறன் விளைவிக்கக்கூடிய வகையில் நிர்வகித்தல்.

நிர்வாக அதிகாரிகள்

செல்வி எம்.எம்.சி. மந்திலக

இயக்குனர் (காப்பீடு)

திருமதி கிட்மினா டிக்சன்

உதவி இயக்குனர் (காப்பீடு)

எம். சி. பி. குமார மாயா

உதவி இயக்குனர் (விலங்கு காப்பீடு)