தகவல் உரிமை

  • தகவல் உரிமை சட்டம், இல 12.2016

  • தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் வெ ளியிடப்பட்ட விதிமுறைகள் இல. 12.2016

  • தகவல் உரிமை சட்டம், இல 12.2016

  • தகவல் உரிமை சட்ட விண்ணப்பம்

விவசாயம் மற்றும் விவசாய காப்புறுதி வாரியத்தின் நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரியின் விவரங்கள்

நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரிகளின் பெயர்கள்பதவிஅலுவலக இலஅலுவலக இலஅலுவலக முகவரிதனிப்பட்ட முகவரி
திரு.பண்டுக வீரசிங்கபணிப்பாளர் நாயகம்07153385010112812574 Fax- 0112812573dg@aib.gov.l kவிவசாய மற்றும் விவசாய காப்புறுதி வாரியம்… எண். 117, சுபத்ராராம சாலை, கங்கொடவில, நுகேகொட, இலங்கை.

விவசாய மற்றும் விவசாய காப்புறுதி வாரியம் நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரிகள்

நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரிகளின் பெயர்கள்பதவிஅலுவலக இலஅலுவலக இலஅலுவலக முகவரிதனிப்பட்ட முகவரி
காலும் களுஆராச்சி திருஇயக்குனர் (ஓய்வூதியம்)07153384820115384000pension@aib .gov.lkவிவசாய மற்றும் விவசாய காப்புறுதி வாரியம்… எண். 117, சுபத்ராராம சாலை, கங்கொடவில, நுகேகொட, இலங்கை.