தலைமை அலுவலகம்

.

பெயர் & பதவி

தொடர்பு விபரங்கள்

DR. டாக்டர். W.M.M.B. வீரசேகர

தலைவர்
விவசாய மற்றும் விவசாய காப்புறுதி வாரியம்
நுகேகொட

Mobile : 0706200035
Fax : 0112812573
e-mail : chairman@aib.gov.lk

கலும் களுஆராச்சி திரு

பொது இயக்குனர்
விவசாய மற்றும் விவசாய காப்புறுதி வாரியம்
நுகேகொட

Tel : 0113484863
Fax : 0112812574
Mobile : 0715338482
e-mail : dg@aib.gov.lk

M.M.C. திருமதி லேகா மந்திலக

இயக்குனர் (காப்பீடு)
விவசாய மற்றும் விவசாய காப்புறுதி வாரியம்
நுகேகொட

Tel : 0113484871, 0113484872
Fax : 012812574
Mobile : 0715338493
e-mail : insurance@aib.gov.lk

திரு.சமன் சுபசிங்க

இயக்குனர் (நிதி)
விவசாய மற்றும் விவசாய காப்புறுதி வாரியம்
நுகேகொட

Tel : 0113484866
Fax : 0113484866
Mobile : 0719552540
e-mail : finance@aib.gov.lk
saman@aib.gov.lk

திரு.கே.ஏ.டி.சி.ஜி.கொடிப்பிலி

இயக்குனர் (செயல்பாடுகள் மற்றும் மேம்பாடு) செயல்
விவசாய மற்றும் விவசாய காப்புறுதி வாரியம்
நுகேகொட

Tel : 0113484867
Fax : 
Mobile : 0713486263
e-mail : development@aib.gov.lk

திருமதி ஜயனி நிசன்சலா அதுரலிய

இயக்குனர் (கட்டுப்பாடு) செயல்
விவசாய மற்றும் விவசாய காப்புறுதி வாரியம்
நுகேகொட

Tel : 0113484873
Fax : 0113484873
Mobile : 0715338478
e-mail : admin@aib.gov.lk

திருமதி.தினுஷா பிரியதர்ஷினி

உதவி இயக்குனர் (உள் தணிக்கை)
விவசாய மற்றும் விவசாய காப்புறுதி வாரியம்
நுகேகொட

Tel : 0113484886
Fax : 0113484886
Mobile : 0713485506
e-mail : audit@aib.gov.lk

திருமதி ஆயிஷா சமரகோன்

உதவி இயக்குனர் (திட்டமிடல்)
விவசாய மற்றும் விவசாய காப்புறுதி வாரியம்
நுகேகொட

Tel : 0113484878
Fax : 0113484878
Mobile : 0711875385
e-mail : planning@aib.gov.lk

திரு. என்.டி. இசுரு காவிந்த்யா

உதவி இயக்குனர் (IT)
விவசாய மற்றும் விவசாய காப்புறுதி வாரியம்
நுகேகொட

Tel : 0113484867
Fax : 0113484867
Mobile : 070 654 4311
e-mail : it@aib.gov.lk

திருமதி இஷாரிகா வீரசேகர

உதவி இயக்குனர் (சட்டம்)
விவசாய மற்றும் விவசாய காப்புறுதி வாரியம்
நுகேகொட

Tel : 0113484862
Fax : 0113484862
Mobile : 0701574534
e-mail : legal@aib.gov.lk

திரு. சுரங்க விதான

உதவி இயக்குனர் (ஓய்வூதியம்)
விவசாய மற்றும் விவசாய காப்புறுதி வாரியம்
நுகேகொட

Tel : 
Fax : 
Mobile : 0718695824
e-mail : pension@aib.gov.lk

திருமதி பி.ஆர். கௌசல்யா

உதவி இயக்குனர் (ஓய்வூதியம்)
விவசாய மற்றும் விவசாய காப்புறுதி வாரியம்
நுகேகொட

Tel : 0113484890
Fax : 0113484890
Mobile : 0713485480
e-mail : pension@aib.gov.lk

திரு. கிட்மினா டிக்ஷன்

உதவி இயக்குனர் (காப்பீடு)
விவசாய மற்றும் விவசாய காப்புறுதி வாரியம்
நுகேகொட

Tel : 0113484871,0113484872
Fax : 0112812574
Mobile :071 1874926
e-mail : insurance@aib.gov.lk

திரு. எம்.சி.பி. குமார

இயக்குனர் (செயல்பாடுகள் மற்றும் மேம்பாடு) செயல்
விவசாய மற்றும் விவசாய காப்புறுதி வாரியம்
நுகேகொட

Tel : 0113484855
Fax : 0113484855
Mobile : 071 590 0300
e-mail : livestock@aib.gov.lk

C.C.K. திரு.சதுர சமரவிக்ரம

உதவி இயக்குனர் (மார்க்கெட்டிங்)
விவசாய மற்றும் விவசாய காப்புறுதி வாரியம்
நுகேகொட

Tel : 0113484869
Fax : 0113484869
Mobile : 0716459064
e-mail : chathura@aib.gov.lk
chathuracksamarawickrama@aib.gov.lk

திருமதி திலங்கனி பெர்னாண்டோ

உதவி இயக்குனர் (ஓய்வூதியம்)
விவசாய மற்றும் விவசாய காப்புறுதி வாரியம்
நுகேகொட

Tel : 0113484890
Fax : 0113484890
Mobile : 0774243901
e-mail : insurance@aib.gov.lk

செல்வி K. H. P. சமன்குமாரி

உதவி இயக்குனர் (நிதி)
விவசாய மற்றும் விவசாய காப்புறுதி வாரியம்
நுகேகொட

Tel : 0113484865
Fax : 0113484865
Mobile : 071 187 3490
e-mail : finance@aib.gov.lk
chathurangani@aib.gov.lk

செல்வி. பி.ஆர். சதுரங்கனி

உதவி இயக்குனர் (நிதி)
விவசாய மற்றும் விவசாய காப்புறுதி வாரியம்
நுகேகொட

Tel : 0113484865
Fax : 0113484865
Mobile : 071 876 7616
e-mail : finance@aib.gov.lk

திருமதி கே.டி.டி.பெரேரா

உதவி இயக்குனர் (நிர்வாகம்)
விவசாய மற்றும் விவசாய காப்புறுதி வாரியம்
நுகேகொட

Tel : 0113484874
Fax : 0113484874
Mobile : 077 435 8837
e-mail : admin@aib.gov.lk

தலைமை அலுவலகம்

நிர்வாகம் துறை

நிறுவனத்திற்குப் பொருந்தும் உள்ளூர் மற்றும் சர்வதேச தரச் சான்றிதழ்களைப் பெறுதல். கொள்முதல் மற்றும் வழங்கல் மேலாண்மை

நிதி பிரிவு

லாபகரமான வளர்ச்சியின் மூலம் நிலையான நிதி வலிமையை உறுதி செய்தல்

வளர்ச்சி மற்றும் செயல்பாட்டு பிரிவு

மேம்பாடு, செயல்பாடுகள் மற்றும் விற்பனை மேம்பாடு. மாவட்ட நிர்வாகம், மேலாண்மை மற்றும் வெளிப்புற முகவர் ஒருங்கிணைப்பு

காப்பீட்டுத் துறை

விவசாய பயிர்கள் தொடர்பான இடர் மேலாண்மை. விவசாயிகளுக்குச் சொந்தமான மற்ற அசையா மற்றும் அசையும் சொத்துகளுக்கான இடர் மேலாண்மை

ஓய்வூதிய பிரிவு

சமூகப் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆயுள் காப்பீட்டுத் திட்டங்கள் மூலம் விவசாயம் மற்றும் மீனவ சமூகத்தைப் பாதுகாத்தல்.

உள் தணிக்கை பிரிவு

ஒரு முறையான உள் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பை உருவாக்குதல் மற்றும் நிர்வாகப் பணியில் உள்ள பலவீனங்களைக் குறைத்தல்s

திட்டமிடல் பிரிவு

நிறுவன நோக்கங்களை அடைவதற்கான திட்டமிடல், கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு

சட்டப் பிரிவு

சட்டங்களை செயல்படுத்துவது தொடர்பான சட்ட உதவிகளை வழங்குதல்.

தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவு

நிறுவன செயல்முறைகளை நெறிப்படுத்த IT நுட்பங்கள் மற்றும் GIS நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துதல்