நிதி துறை

நோக்கங்கள்

லாபகரமான வளர்ச்சியின் மூலம் நிலையான நிதி வலிமையை உறுதி செய்தல்

பணிச்சுமை

வாரியத்தின் ஆண்டு வரவு செலவு திட்டம், ஆண்டு அறிக்கைகள், விரிவான திட்டமிடல், காப்பீட்டு திட்டங்களில் இருந்து உருவாக்கப்படும் பிரீமியங்களின் சேகரிப்பு, இழப்பீடு கொடுப்பனவுகள் மற்றும் ஓய்வூதியப் பலன்கள் தொடர்பான நிதிகளின் மேலாண்மை, அத்துடன் வருமானம் மற்றும் செலவு, ஆண்டு நிறைவு போன்ற நிதி நடவடிக்கைகளை நிறைவேற்றும் பொறுப்பு கணக்குகள், சொத்துக்கள் மற்றும் பொறுப்புகள். , திரவ சொத்துக்கள் போன்றவை தொடர்பான குறிப்பிட்ட கால அறிக்கைகளை சமர்ப்பிக்க வேண்டிய கடமை, நிர்வாகத் தகவல்களை இயக்குநர்கள் குழுவிடம் வழங்குதல், நிறுவனத்தின் பணத்தை சிக்கனமாகப் பயன்படுத்துதல் மற்றும் திறமையான நிதி மேலாண்மை நிலைமையைத் தொடர்ந்து பேணுதல்.

வாரியத்தின் நிதி நடவடிக்கைகள் தொடர்பான ரசீதுகள், கொடுப்பனவுகள், சொத்துக்கள் மற்றும் பொறுப்புகள் தொடர்பான பொறுப்பு, சரியான நேரத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய கணக்கியல் அறிக்கைகளைத் தயாரிப்பதற்கான பொறுப்பு, நிதி முதலீடு மற்றும் நிதி மேலாண்மை நடவடிக்கைகளை செயல்படுத்துதல், நிறுவனத்தின் பணத்தை விவேகமாகப் பயன்படுத்துதல்.

நிர்வாக அதிகாரிகள்

திரு.சமன் சுபசிங்க

இயக்குநர் (நிதி) டபிள்யூ.பி.

திரு.சதுர சமரவிக்ரம

உதவி இயக்குனர் (நிதி)

கே. எச். பி. சமன்குமாரி

உதவி இயக்குனர் (நிதி)