අපව අමතන්න

  විමසීම් කාණ්ඩය/ රක්ෂණය

  ප්‍රධාන කාර්යාලය

  අංක 117, සුබද්‍රාරාම පාර,ගංගොඩවිල,
  නුගේගොඩ, ශ්‍රී ලංකාව.

  • හදිසි ඇමතුම්: 011 238 4000
  • විද්්‍යුත් ලිපිනය:  info@aib.gov.lk