ජීවිත රක්‍ෂණ යෝජනා ක්‍රම

ගොවි විශ්‍රාම වැටුප් සහ සමාජ ආරක්ෂණ ප්‍රතිලාභ යෝජනා ක්‍රමය හඳුන්වාදීම 1987 අංක 12 දරන ගොවි විශ්‍රාම වැටුප් සහ සමාජ ආරක්ෂණ යෝජනා ක්‍රම පනත 2014 ගොවි විශ්‍රාම වැටුප් සහ සමාජ ආරක්ෂණ යෝජනා ක්‍රම නියෝග යටතේ ක්‍රියාත්මක වේ.

විශ්‍රාම වැටුප් සැලැස්ම යනු ඔබට විශ්‍රාම අරමුදලක් ගොඩනගා ගැනීමට උපකාර වන රක්ෂණ ප්‍රතිපත්තියක් වන අතරම ඔබේ රක්ෂණ ඔප්පුව ආරක්ෂිත ආවරණ සමඟින් වැඩි දියුණු කිරීමේ විකල්පය භුක්ති විඳිති. ඔබගේ අනපේක්ෂිත අභාවයේ දී, මෙම ප්‍රතිපත්තිය ඔබගේ පවුලට මරණ ප්‍රතිලාභය ලබා දෙන අතර, ප්‍රතිපත්තිය කල් පිරෙන තෙක් දිගටම පවත්වාගෙන යන අතර ඔබේ යැපෙන්නන්ට බොහෝ ප්‍රතිලාභ ලබා දේ.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

බාගත කරන්න

අත් පත්‍රිකාව

බාගත කරන්න

අයදුම්පත

බාගත කරන්න

සමාජ ආරක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමවේදයන්ට අදාලව රක්ෂණාවරණයක් ලබා ගැනීමට,

කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලයෙහි දිස්ත්‍රික් කාර්යාල/ කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලයේ නියෝජිතයින්/ ඔබ ප්‍රදේශයේ කෘෂි පර්යේෂණ හා නිෂ්පාදන සහකාර නිලධාරින් හමුවන්න.