තෙවන පාර්ශවීය රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය

මෝටර් රථ තුන්වන පාර්ශව රක්‍ෂණය හෝ තුන්වන පාර්ශව වගකීම් ආවරණය, සමහර විට ‘පනත පමණි’ ආවරණය ලෙසද හැඳින්වේ, එය මෝටර් වාහන පනත යටතේ ව්‍යවස්ථාපිත අවශ්‍යතාවයකි. ප්‍රතිපත්තියේ ප්‍රතිලාභියා කොන්ත්‍රාත්තුවට සම්බන්ධ පාර්ශව දෙක (මෝටර් රථ හිමිකරු සහ රක්ෂණ සමාගම) හැර වෙනත් අයෙකු වන බැවින් එය ‘තෙවන පාර්ශවීය’ ආවරණයක් ලෙස හැඳින්වේ. රක්ෂණ ඔප්පුව රක්ෂිතයාට කිසිදු ප්‍රතිලාභයක් ලබා නොදේ. කෙසේ වෙතත්, එය තුන්වන පාර්ශවයේ අලාභයේ මරණය / ආබාධිතභාවය හෝ තෙවන පාර්ශවීය දේපල වලට හානි කිරීම සඳහා රක්ෂිතයාගේ නෛතික වගකීම ආවරණය කරයි.

මෝටර් රථ තුන්වන පාර්ශ​ව රක්‍ෂණය හෝ තුන්වන පාර්ශ​ව වගකීම් ආවරණය, සමහර විට ‘පනත පමණි’ ආවරණය ලෙසද හැඳින්වේ, එය මෝටර් වාහන පනත යටතේ ව්‍යවස්ථාපිත අවශ්‍යතාවයකි. ප්‍රතිපත්තියේ ප්‍රතිලාභියා කොන්ත්‍රාත්තුවට සම්බන්ධ පාර්ශව දෙක (මෝටර් රථ හිමිකරු සහ රක්ෂණ සමාගම) හැර වෙනත් අයෙකු වන බැවින් එය ‘තෙවන පාර්ශවීය’ ආවරණයක් ලෙස හැඳින්වේ. රක්ෂණ ඔප්පුව රක්ෂිතයාට කිසිදු ප්‍රතිලාභයක් ලබා නොදේ. කෙසේ වෙතත්, එය තුන්වන පාර්ශ​වයේ අලාභයේ මරණය / ආබාධිතභාවය හෝ තෙවන පාර්ශවීය දේපල වලට හානි කිරීම සඳහා රක්ෂිතයාගේ නෛතික වගකීම ආවරණය කරයි.

අක්කරයක රක්ෂිත මුදල රු. 100,000 ට අඩු නම් ගංවතුර, නියඟය සහ වන අලි අවදානම් ඇතුළු සියලුම ස්වභාවික උපද්‍රව ආවරණය වන අතර රක්ෂණ මුදල රු. 100,000 හෝ ඊට වැඩි සහ සියලු අවදානම් ආවරණය කෙරේ.

රක්ෂණයේ ස්වභාවයඅවදානම් ආවරණයරක්ෂණ වාරිකය (අක්කරයකට රක්ෂිත මුදලින්)
අක්කරයකට රක්ෂිත මුදල රු.100,000/- ට අඩුගංවතුර, නියඟය, වන අලි ඇතුළු සියලුම ස්වභාවික උවදුරු
100,000/- per acreසියලුම අවදානම්රක්ෂිත මුදල රුපියල් 100,000/- නම් රුපියල් 100,000/- සඳහා රක්ෂණ වාරිකය 6.4% = 6,400/- කි.
100,000/- more per acreAll risksසියලුම අවදානම්අක්කරයකට රු.100,000/- දක්වා 6.4% රක්ෂණ වාරිකයට අමතරව රුපියල් 100,000/- ඉක්මවන මුදල සඳහා 9% ක අමතර රක්ෂණ වාරිකයක් අය කෙරේ.

ඔබගේ මෝටර් රථය සඳහා රක්ෂණාවරණයක් ලබා ගැනීමට තෙවන පාර්ශවීය රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය,

කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලයෙහි දිස්ත්‍රික් කාර්යාල/ කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලයේ නියෝජිතයින්/ ඔබ ප්‍රදේශයේ කෘෂි පර්යේෂණ හා නිෂ්පාදන සහකාර නිලධාරින් හමුවන්න.