බාගත ලිපිලේඛණ

කෘෂිකාර්මික අවදානම් කළමනාකරණය

වගා රක්ෂණ යෝජනා පත්‍රය

සමාජ සුභසාධනය

ගොවි විශ්‍රාම වැටුප්

හදිසි අනතුරු රක්ෂණ යෝජනා පත්‍රය

හදිසි අනතුරු රක්ෂණ යෝජනා පත්‍රය

අතිරේකභෝග රක්ෂණ හානි දැනුම් දීමේ පත්‍රය

AAIB Act

AAIB Act – සිංහල