හදිසි අනතුරු රක්ෂණ යෝජනා ක‍්‍රමය

පුද්ගලික අනතුරු රක්ෂණ ඔප්පුවකින් මරණය, ස්ථිර පූර්ණ හෝ අර්ධ ආබාධිතභාවය සහ හදිසි අනතුරකදී තාවකාලික ආබාධිතභාවයට එරෙහිව ආරක්ෂාව සපයයි. මරණයක් හෝ සදාකාලික ආබාධිත අවස්ථාවකදී, රක්‍ෂණකරු විසින් රක්‍ෂණ මුදලක් ගෙවන අතර, ඉන් පසුව ඔප්පුව අවසන් වේ.

අර්ධ ආබාධිත අවස්ථාවකදී, ආබාධිතභාවයේ බරපතලකම අනුව රක්ෂණ මුදලින් ප්‍රතිශතයක් පමණක් ගෙවනු ලබන අතර, තාවකාලික සම්පූර්ණ ආබාධිත අවස්ථාවකදී සතිපතා වන්දි මුදලක් ලබා දෙනු ලැබේ. හදිසි අනතුරකින් ස්ථිර අර්ධ ආබාධිතභාවයක් හෝ තාවකාලික පූර්ණ ආබාධිත තත්ත්වයක් ඇති වුවහොත් පුද්ගලික අනතුරු රක්ෂණ ඔප්පුව අලුත් කළ හැකිය.

පුද්ගලික අනතුරු රක්ෂණ ඔප්පුව ඔබේ වෘත්තිය සහ ආදායම ඔබේ උපරිම ආවරණය සහ වාරික අනුපාත තීරණය කරන ආදායම් ආරක්ෂණ සැලැස්මක් ලෙස දැකිය හැකිය. සාමාන්‍යයෙන්, ඔබට ඔබේ වාර්ෂික ආදායම මෙන් 10 ගුණයක උපරිම ආවරණයක් ලබා ගත හැකි අතර වාරික ගාස්තු සාමාන්‍යයෙන් ඔබේ වෘත්තිය මත රඳා පවතී.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

බාගත කරන්න

ප්‍රචාරක පත්‍රිකාව

බාගත කරන්න

අයදුම්පත

බාගත කරන්න

සමාජ ආරක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමවේදයන්ට අදාලව රක්ෂණාවරණයක් ලබා ගැනීමට,

කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලයෙහි දිස්ත්‍රික් කාර්යාල/ කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලයේ නියෝජිතයින්/ ඔබ ප්‍රදේශයේ කෘෂි පර්යේෂණ හා නිෂ්පාදන සහකාර නිලධාරින් හමුවන්න.