කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය කාර්යාල

 • ඒ.එල්.ඩී.පී.එස්.අඹේපිටිය (ස.අ):සහකාර අධ්‍යක්‍ෂක, කෘ.ගො.ර.ම,ගොවිජන කේන්ද්‍රය,උඩහමුල්ල,නුගේගොඩ.
 • ජංගම දුරකථනය:071 533 8478
 • ස්ථාවර දුරකථනය:011 573 3307, 011 283 5222
 • විද්යුත් තැපෑල:cl@aib.gov.lk
 • කාර්යාල වේලාවන්:සදුදා සිට සිකුරාදා දක්වා පෙ.ව 9.00 සිට ප.ව. 4.00

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය කාර්යාල

 • නීල් බණ්ඩාර ඒකනායක (ස.අ.):සහකාර අධ්‍යක්‍ෂක,කෘ.ගො.ර.ම,අංක 56,ආනන්ද මාවත,ගම්පහ.
 • ජංගම දුරකථනය:071 348 6433
 • ස්ථාවර දුරකථනය:033 562 7814, 033 222 2417
 • විද්යුත් තැපෑල:gp@aib.gov.lk
 • කාර්යාල වේලාවන්:සදුදා සිට සිකුරාදා දක්වා පෙ.ව 9.00 සිට ප.ව. 4.00

කළුතර දිස්ත්‍රික්කය කාර්යාල

 • කිත්සිරි වීරකෝන් (ස.අ):සහකාර අධ්‍යක්‍ෂක,කෘ.ගො.ර.ම,04 වන මහල,මහලේකම් කාර්යාලය,කළුතර.
 • ජංගම දුරකථනය:071 446 4195
 • ස්ථාවර දුරකථනය:034 567 8144, 034 222 9596
 • විද්යුත් තැපෑල:kt@aib.gov.lk
 • කාර්යාල වේලාවන්:සදුදා සිට සිකුරාදා දක්වා පෙ.ව 9.00 සිට ප.ව. 4.00

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය කාර්යාල

 • ඩී.එච්.ජේ.පී.විජිත් රසාංග (ස.අ.):සහකාර අධ්‍යක්‍ෂක, කෘ.ගො.ර.ම, අංක 03, සෙමනේරිය උද්‍යානය, තැන්නේකුඹුර
 • ජංගම දුරකථනය:070 150 0146
 • ස්ථාවර දුරකථනය:081 563 3572, 081 238 4038
 • විද්යුත් තැපෑල:kd@aib.gov.lk
 • කාර්යාල වේලාවන්:සදුදා සිට සිකුරාදා දක්වා පෙ.ව 9.00 සිට ප.ව. 4.00

මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය කාර්යාල

 • ඩී.බී.එච්.අඹන්වල (ස.අ):සහකාර අධ්‍යක්‍ෂක,කෘ.ගො.ර.ම,දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය,මාතලේ.
 • ජංගම දුරකථනය:071 348 5124
 • ස්ථාවර දුරකථනය:066 567 9574, 066 222 3204
 • විද්යුත් තැපෑල:ml@aib.gov.lk
 • කාර්යාල වේලාවන්:සදුදා සිට සිකුරාදා දක්වා පෙ.ව 9.00 සිට ප.ව. 4.00

නුවර එළිය දිස්ත්‍රික්කය කාර්යාල

 • දීප්තිකා කොල්ලල්පිටිය (නි.අ):නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්‍ෂක,කෘ.ගො.ර.ම,අයි.ආර්.ඩී.පී.ගොඩනැගිල්ල,පරණ කච්චේරිය පාර,නුවර එළිය.
 • ජංගම දුරකථනය:071 533 8472
 • ස්ථාවර දුරකථනය:052 567 4865, 052 222 2672
 • විද්යුත් තැපෑල:ne@aib.gov.lk
 • කාර්යාල වේලාවන්:සදුදා සිට සිකුරාදා දක්වා පෙ.ව 9.00 සිට ප.ව. 4.00

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය කාර්යාල

 • ඩී.ජී.ආර්.කේ.කුලවර්ධන (ස.අ):සහකාර අධ්‍යක්‍ෂක,කෘ.ගො.ර.ම,අංක 01,බාලදක්‍ෂ මාවත,කොටුව, ගාල්ල.
 • ජංගම දුරකථනය:077 222 7182, 071 645 9062
 • ස්ථාවර දුරකථනය:091 562 0046, 091 223 4081
 • විද්යුත් තැපෑල:gl@aib.gov.lk
 • කාර්යාල වේලාවන්:සදුදා සිට සිකුරාදා දක්වා පෙ.ව 9.00 සිට ප.ව. 4.00

මාතර දිස්ත්‍රික්කය කාර්යාල

 • එච්.එම්.විතාරණ (ස.අ.):සහකාර අධ්‍යක්‍ෂක, කෘ.ගො.ර.ම, නූපේ, මාතර.
 • ජංගම දුරකථනය:071 492 3134
 • ස්ථාවර දුරකථනය:041 567 7975, 041 222 3586
 • විද්යුත් තැපෑල:mt@aib.gov.lk
 • කාර්යාල වේලාවන්:සදුදා සිට සිකුරාදා දක්වා පෙ.ව 9.00 සිට ප.ව. 4.00

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය කාර්යාල

 • එම්.සී.පී.කුමාර (ස.අ):සහකාර අධ්‍යක්‍ෂක, කෘ.ගො.ර.ම, මිරිජ්ජවිල, හම්බන්තොට.
 • ජංගම දුරකථනය:071 590 0300
 • ස්ථාවර දුරකථනය:047 567 7536, 047 222 0304
 • විද්යුත් තැපෑල:ht@aib.gov.lk
 • කාර්යාල වේලාවන්:සදුදා සිට සිකුරාදා දක්වා පෙ.ව 9.00 සිට ප.ව. 4.00

යාපනය දිස්ත්‍රික්කය කාර්යාල

 • ඩී.කිරිදරන් (ස.අ):සහකාර අධ්‍යක්‍ෂක, කෘ.ගො.ර.ම, අධියාපනම් පාර, තිරුනෙල්වේලී හංදිය, යාපනය.
 • ජංගම දුරකථනය:071 533 9087
 • ස්ථාවර දුරකථනය:021 567 0363, 021 222 7105
 • විද්යුත් තැපෑල:jf@aib.gov.lk
 • කාර්යාල වේලාවන්:සදුදා සිට සිකුරාදා දක්වා පෙ.ව 9.00 සිට ප.ව. 4.00

මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කය කාර්යාල

 • පී.කූගන් (ස.අ):සහකාර අධ්‍යක්‍ෂක, කෘ.ගො.ර.ම, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය පරිශ්‍රය, මන්නාරම.
 • ජංගම දුරකථනය:071 348 6445
 • ස්ථාවර දුරකථනය:023 567 8969, 023 225 0681
 • විද්යුත් තැපෑල:mn@aib.gov.lk
 • කාර්යාල වේලාවන්:සදුදා සිට සිකුරාදා දක්වා පෙ.ව 9.00 සිට ප.ව. 4.00

වව්නියාව දිස්ත්‍රික්කය කාර්යාල

 • පී.කදිරගාමනාදන් (ස.අ.):සහකාර අධ්‍යක්‍ෂක, කෘ.ගො.ර.ම, මහලේකම් කාර්යාලය, වව්නියාව.
 • ජංගම දුරකථනය:077 977 9038
 • ස්ථාවර දුරකථනය:024 567 3139, 024 222 2490
 • විද්යුත් තැපෑල:vn@aib.gov.lk
 • කාර්යාල වේලාවන්:සදුදා සිට සිකුරාදා දක්වා පෙ.ව 9.00 සිට ප.ව. 4.00