விவசாயம் மற்றும் பொது காப்பீடு

null

பயிர்க் காப்பீட்டுத் திட்டம்

null

கால்நடை காப்பீட்டு திட்டங்கள்

null

டிராக்டர் மற்றும் விவசாய உபகரண காப்பீடு

null

கிடங்கு காப்பீட்டுத் திட்டம்

null

மூன்றாம் நபர் காப்பீடு

சமூக நல

null

கிடங்கு காப்பீட்டுத் திட்டம்

null

மீனவர் ஓய்வூதியம் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு நலத்திட்டம்

null

விபத்து காப்பீடு

null

சுவசேதா உடல்நலக் காப்பீட்டுத் திட்டம்

null

ஆயுள் காப்பீட்டுத் திட்டங்கள்

செய்தித்தாள் விளம்பரம்

எங்கள் நிகழ்வுகள்

நிகழ்வுகள் - தகவல் தொழில்நுட்ப அடிப்படைப் பயிற்சித் திட்டம் - 2023.08.05 & 06
2023.03. கம்பஹா மாவட்டத்தில் பயிற்சித் திட்டம்
2023.02 ஹம்பாந்தோட்டை மாவட்டத்தில் பயிற்சித் திட்டம்
2023.01 முகவர் நெட்வொர்க்கிற்கு புதிய முகவர்களை நியமித்தல்
2023.04 தேசிய மரம் நடும் விழா
2023.05. பயிற்சி மையம் மற்றும் காப்பகங்கள் திறப்பு