தற்போதைய வன எப்போது எல்லாவற்றிலும் விவசாய உற்பத்திக்கான செயல்திட்டமாக உள்ளது என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, கட்டாயமான பாக்கோ பயிர்க் காப்பீடு கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.

அக்கரையில் இருப்பு தொகை ரூ. 100,000 க்கு குறைவாக இருந்தால் கங்கத்துரை, நியமத்தில் உள்ள அனைத்து இயற்கையான உவடு மற்றும் வன ஆலி யன அபாயங்கள் மறைக்கப்படும் மற்றும் காப்பு தொகை ரூ. 100,000 அல்லது அதிகமாக இருந்தால் அனைத்து ஆபத்துகளும் மறைக்கப்படுகின்றன.

காப்புறுதியின் சுயத்தன்மைமூடி வன ஆபத்துகள்றக்‍ரீஷன வாரிக்ய (அக்கரயத்திற்கான ரக்‍ஷிஷித் தொகையின்
அக்கரையில் இருப்பு தொகை ரூ.100,000/-ட குறைவுகங்வத்து, நியமம் உள்ளிட்ட அனைத்து இயற்கை உவடுரு மற்றும் வன ஆலி
அக்கரையில் இருப்பு தொகை ரூ.100,000/-அனைத்து ஆபத்துகள்அக்கயத்தில் இருப்பு தொகை ரூ.100,000/- என்றால் காப்பீட்டு வாரிக்ய ரூ.100,000/-க்கு 6.4% = 6,400/-
அக்கரையில் இருப்பு தொகை ரூ.100,000/-ட அதிகஅனைத்து ஆபத்துகள்அக்கரையில் ரூ.100,000/- வரை 6.4% காப்பீட்டு வாரியத்திற்கு கூடுதலாக ரூ.100,000/- இக்மகவன தொகைக்கு 9% கூடுதல் காப்பீட்டு வாராக் கடன் வழங்கப்படும்.

பயிர்க் காப்பீட்டுத் திட்டங்கள் தொடர்பான காப்பீட்டுத் தொகையைப் பெற,

உங்கள் பகுதியில் உள்ள வேளாண்மை மற்றும் கிராமப்புற காப்பீட்டு வாரியத்தின் மாவட்ட அலுவலகங்கள்/ வேளாண்மை மற்றும் கிராமப்புற காப்பீட்டு வாரியத்தின் பிரதிநிதிகள்/ வேளாண் ஆராய்ச்சி மற்றும் உற்பத்தி உதவி அலுவலர்களை சந்திக்கவும்.