කෘෂි රක්ෂණ හා විශ්‍රාම වැටුප් අලෙවි කටයුතු පුළුල් කිරීමේ අරමුණින් නියෝජිත ජලය සදහා නව නියෝජිතයන් බදවා ගැනීමේ කටයුතු පසුගිය මාසය තුළ සිදු කෙරිණි. ඒ අනුව දිවයින පුරා දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් නියෝජිතයන් බදවා ගැනීම් හා අරම්භක පුහුණු සැසි පැවැත්වීම සිදු කෙරිණි.

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× How can I help you?