ගබඩා රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය

මහා පරිමාණ මෙන්ම සුළු පරිමාණ පශු කර්මාන්තකරුවන්ගේ අවදානම අවම කර සුරක්ෂිතභාවය තහවුරු කිරීම අරමුණු කොට එම ක්ෂේත්‍රයේ ගව, එළු, හා බැටළු යන සතුන් ආවරණය වන පරිදි මෙම රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක වේ. එහිදී මුලික රක්ෂණාවරණය යටතේ හදිසි අනතුරකින්, අසනීපයකින් සතෙකු මිය යාම හා පුර්ණ බෙලහිනතාවය වෙනුවෙන් වන්දි ගෙවන අතර වැඩි අවදානම් සහිත (ගින්න, අකුණුසැර හෝ භූ චලන, සිසාම සඳහා යොදා ගැනීම, ප්‍රවාහනය කිරීමේදී වැනි) සතෙකු මිය යෑම වෙනුවෙන් අමතර මුදලක් ගෙවා අතිරේක අවර ලබා ගැනීමට ද පහසුකම් සලසා දී ඇත.

මහා පරිමාණ මෙන්ම සුළු පරිමාණ පශු කර්මාන්තකරුවන්ගේ අවදානම අවම කර සුරක්ෂිතභාවය තහවුරු කිරීම අරමුණු කොට එම ක්ෂේත්‍රයේ ගව, එළු, හා බැටළු යන සතුන් ආවරණය වන පරිදි මෙම රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක වේ. එහිදී මුලික රක්ෂණාවරණය යටතේ හදිසි අනතුරකින්, අසනීපයකින් සතෙකු මිය යාම හා පුර්ණ බෙලහිනතාවය වෙනුවෙන් වන්දි ගෙවන අතර වැඩි අවදානම් සහිත (ගින්න, අකුණුසැර හෝ භූ චලන, සිසාම සඳහා යොදා ගැනීම, ප්‍රවාහනය කිරීමේදී වැනි) සතෙකු මිය යෑම වෙනුවෙන් අමතර මුදලක් ගෙවා අතිරේක අවර ලබා ගැනීමට ද පහසුකම් සලසා දී ඇත.

අක්කරයක රක්ෂිත මුදල රු. 100,000 ට අඩු නම් ගංවතුර, නියඟය සහ වන අලි අවදානම් ඇතුළු සියලුම ස්වභාවික උපද්‍රව ආවරණය වන අතර රක්ෂණ මුදල රු. 100,000 හෝ ඊට වැඩි සහ සියලු අවදානම් ආවරණය කෙරේ.

රක්ෂණයේ ස්වභාවයඅවදානම් ආවරණයරක්ෂණ වාරිකය (අක්කරයකට රක්ෂිත මුදලින්)
අක්කරයකට රක්ෂිත මුදල රු.100,000/- ට අඩුගංවතුර, නියඟය, වන අලි ඇතුළු සියලුම ස්වභාවික උවදුරු
100,000/- අක්කරයකටසියලුම අවදානම්සහෝදරිය සඳහා රක්ෂිත මුදල රුපියල් 100,000/- නම් රුපියල් 100,000/- සඳහා රක්ෂණ වාරිකය 6.4% = 6,400/- කි.6,400/-
අක්කරයකට 100,000/- වැඩිසියලුම අවදානම්අක්කරයකට රු.100,000/- දක්වා 6.4% රක්ෂණ වාරිකයට අමතරව රුපියල් 100,000/- ඉක්මවන මුදල සඳහා 9% ක අමතර රක්ෂණ වාරිකයක් අය කෙරේ.

ඔබගේ වගාවේ අසවැන්න ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ගබඩා රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය

කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලයෙහි දිස්ත්‍රික් කාර්යාල/ කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලයේ නියෝජිතයින්/ ඔබ ප්‍රදේශයේ කෘෂි පර්යේෂණ හා නිෂ්පාදන සහකාර නිලධාරින් හමුවන්න.