ගබඩා රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය

ඔබගේ වගාවේ අසවැන්න ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ගබඩා රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය

කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලයෙහි දිස්ත්‍රික් කාර්යාල/ කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලයේ නියෝජිතයින්/ ඔබ ප්‍රදේශයේ කෘෂි පර්යේෂණ හා නිෂ්පාදන සහකාර නිලධාරින් හමුවන්න.