ප්‍රධාන කාර්යාලය

.

නම සහ තනතුර

ඇමතුම් විස්තර

 ඩබ්ලිව්. එම්. එම්. බී. වීරසේකර මහතා
සභාපති
කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය
නුගේගොඩ

ජංගම දුරකථනය : 0706200035
Fax : 0112812573
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : chairman@aib.gov.lk

පණ්ඩුක වීරසිංහ මහතා
අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල්
කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය
නුගේගොඩ

ස්ථාවර දුරකථනය : 0113484863
Fax : 0113484863
ජංගම දුරකථනය : 0715338501
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : dg@aib.gov.lk

කැළුම් කළුආරච්චි මහතා
අධ්‍යක්‍ෂ (විශ්‍රා​ම වැටුප්)
කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය
නුගේගොඩ

ස්ථාවර දුරකථනය : 0113484879
Fax : 0113484879
ජංගම දුරකථනය : 0770058482
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : pension@aib.gov.lk

ලේඛා මන්තිලක මහත්මිය
අධ්‍යක්‍ෂ (රක්ෂණ)
කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය
නුගේගොඩ

ස්ථාවර දුරකථනය : 0812388157, 0812388042
Fax : 0812388333
ජංගම දුරකථනය : 0714484102
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : insurance@aib.gov.lk

සමන් සුභසිංහ මහතා
අධ්‍යක්‍ෂ (මුදල්)
කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය
නුගේගොඩ

ස්ථාවර දුරකථනය : 0113484866
Fax : 0113484866
ජංගම දුරකථනය : 0719552540
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : finance@aib.gov.lk

කේ.ඒ.ඩී.සී.ජී කොඩිප්පිලි මහතා
අධ්‍යක්‍ෂ (මෙහෙයුම් සහ සංවර්ධන) වැඩ බලන
කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය
නුගේගොඩ

ස්ථාවර දුරකථනය : 0113484867
Fax : 0113484867
ජංගම දුරකථනය : 0713486263
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : development@aib.gov.lk

ජයනි නිසංසලා අතුරලිය මහත්මිය
අධ්‍යක්‍ෂ (පාලන) වැඩ බලන
කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය
නුගේගොඩ

ස්ථාවර දුරකථනය : 0113484873
Fax : 0113484873
ජංගම දුරකථනය : 07118718783
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : admin@aib.gov.lk

දිනූෂා ප්‍රියදර්ශනී මහත්මිය
​සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (අභ්‍යන්තර විගණනය)
කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය
නුගේගොඩ

ස්ථාවර දුරකථනය : 0113484886
Fax : 0113484886
ජංගම දුරකථනය : 0713485506
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : audit@aib.gov.lk

අයේෂා සමරකෝන් මහත්මිය
සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (සැලසුම්)
කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය
නුගේගොඩ

ස්ථාවර දුරකථනය : 0113484878
Fax : 0113484878
ජංගම දුරකථනය : 0711875385
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : planning@aib.gov.lk

එන්. ටී. ඉසුරු කවින්ද්‍ය මහතා 
සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (තොරතුරු තාක්ෂණ)
කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය
නුගේගොඩ

ස්ථාවර දුරකථනය : 0113484867
Fax : 0113484867
ජංගම දුරකථනය : 070 654 4311
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : it@aib.gov.lk

ඉෂාරිකා වීරසේකර මහත්මිය
සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (නීති)
කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය
නුගේගොඩ

ස්ථාවර දුරකථනය : 0113484862
Fax : 0113484862
ජංගම දුරකථනය : 0701574534
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : legal@aib.gov.lk

සුරංග විතාන මහතා
සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (විශ්‍රාම වැටුප්)
කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය
නුගේගොඩ

ස්ථාවර දුරකථනය : 0113484890
Fax : 0113484890
ජංගම දුරකථනය : 0718695824
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : pension@aib.gov.lk

බී.ආර්.කෞෂල්‍යා මෙනවිය
සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (විශ්‍රාම වැටුප්)
කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය
නුගේගොඩ

ස්ථාවර දුරකථනය : 0113484890
Fax : 0113484890
ජංගම දුරකථනය : 0713485480
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : pension@aib.gov.lk

කිත්මිණ ඩික්ෂන් මහතා
සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (රක්ෂණ)
කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය
නුගේගොඩ

ස්ථාවර දුරකථනය : 0113484870
Fax : 0113484870
ජංගම දුරකථනය :071 1874926
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : insurance@aib.gov.lk

එම්.සී.පී. කුමාර මහතා
අධ්‍යක්‍ෂ (මෙහෙයුම් සහ සංවර්ධන) වැඩ බලන
කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය
නුගේගොඩ

ස්ථාවර දුරකථනය : 0113484855
Fax : 0113484855
ජංගම දුරකථනය : 071 590 0300
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : livestock@aib.gov.lk

චතුර සමරවික්‍රම මහතා
සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (අලෙවිකරණය)
කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය
නුගේගොඩ

ස්ථාවර දුරකථනය : 0113484869
Fax : 0113484869
ජංගම දුරකථනය : 0716121843
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : development@aib.gov.lk

ඩිලංගනී ප්‍රනාන්දු මහත්මිය
සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (විශ්‍රාම වැටුප්)
කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය
නුගේගොඩ

ස්ථාවර දුරකථනය : 0113484890
Fax : 0113484890
ජංගම දුරකථනය : 0774243901
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : insurance@aib.gov.lk

කේ.එච්.පී සමන්කුමාරි මහත්මිය
සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (මුදල්)
කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය
නුගේගොඩ

ස්ථාවර දුරකථනය : 0113484865
Fax : 0113484865
ජංගම දුරකථනය : 071 187 3490
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : finance@aib.gov.lk

පී.ආර් චතුරංගනී මහත්මිය
සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (මුදල්)
කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය
නුගේගොඩ

ස්ථාවර දුරකථනය : 0113484865
Fax : 0113484865
ජංගම දුරකථනය : 071 876 7616
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : finance@aib.gov.lk

කේ.ඩී.ටී.පෙරේරා මහත්මිය
සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (පරිපාලන)
කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය
නුගේගොඩ

ස්ථාවර දුරකථනය : 0113484874
Fax : 0113484874
ජංගම දුරකථනය : 077 435 8837
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : admin@aib.gov.lk

අපගේ අංශ සහ ඒකක

පාලන හා මානව සම්පත් අංශය

ආයතනයට අදාළ වන දේශීය හා ජාත්‍යන්තර තත්ත්ව සහතික ලබාගැනීම. ප්‍රසම්පාදන හා සැපයුම් කළමණාකරණය

මුදල් අංශය

ලාභදායි වර්ධනයක් තුළින් තිරසාර මුල්‍ය ශක්තියක් සහතික කිරීම

සංවර්ධන හා මෙහෙයුම් අංශය

සංවර්ධන, මෙහෙයුම් හා අලෙවි ප්‍රවර්ධනය. දිස්ත්‍රික් පරිපාලනය, කළමනාකරණය හා බාහිර ආයතන සම්බන්ධීකරණය

රක්‍ෂණ අංශය

කෘෂිකාර්මික වගාවන්ට අදාළ අවදානම් කළමණාකරණය. ගොවින් සතු අනෙකුත් නිශ්චල හා චංචල දේපළ සඳහා වන අවදානම් කළමනාකරණය

විශ්‍රාම වැටුප් අංශය

සමාජ ආරක්ෂණ හා ජීවිත රක්ෂණ ක්‍රමවේද තුලින් ගොවි හා ධීවර ප්‍රජාව සුරක්ෂිත කිරීම.

අභ්‍යන්තර විගණන අංශය

විධිමත් අභ්‍යන්තර පාලන ක්‍රමවේදයක් ගොඩනැගීම හා පරිපාලන ක්‍රියාවලියේ දුර්වලතා අවම කිරීම

සැලසුම් අංශය

ආයතනික අරමුණු ඉටුකරගැනීම සඳහා සැලසුම්කරණය, අධීක්ෂණය හා ඇගයීම් සිදුකිරීම

නීති අංශය

පනත් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදාළ නෛතික සහාය ලබාදීම.

තොරතුරු තාක්ෂණ අංශය

ආයතනික ක්‍රියාවලින් විධිමත් කිරීම සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණ ක්‍රමවේද හා GIS ක්‍රමවේද භාවිතය

ප්‍රධාන කාර්යාලය

අංක 117, සුබද්‍රාරාම පාර,
ගංගොඩවිල, නුගේගොඩ,
ශ්‍රී ලංකාව.

011 238 4000