තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිය

  • තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පනත, 2016 අංක 12

  • 2016 අංක 12 දරණ තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පනත යටතේ ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද රෙගුලාසි

  • තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ පනත, 2016 අංක 12 රීති

  • තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිය පනත, අයදුම්පත

කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලයේ නම් කරන ලද නිලධාරියාගේ විස්තර

තොරතුරු නිලධාරියාගේ නමතනතුරජංගම දුරකතන අංකයරාජකාරි දුරකතන අංකයවිද්‍යුත් ලිපිනයරාජකාරී ලිපිනය
පණ්ඩුක වීරසිංහ මහතාඅධ්‍යක්ෂ ජනරාල්07153385010112812574 Fax- 0112812573dg@aib.gov.l kකෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය අංක 117, සුබද්‍රාරාම පාර,ගංගොඩවිල, නුගේගොඩ, ශ්‍රී ලංකාව.

කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලයේ තොරතුරු නිලධාරියා

තොරතුරු නිලධාරියාගේ නමතනතුරජංගම දුරකතන අංකයරාජකාරි දුරකතන අංකයවිද්‍යුත් ලිපිනයරාජකාරී ලිපිනය
කැලුම් කළුආරච්චි මහතාඅධ්‍යක්‍ෂ (විශ්‍රාම වැටුප්)07153384820115384000pension@aib .gov.lkකෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය අංක 117, සුබද්‍රාරාම පාර,ගංගොඩවිල, නුගේගොඩ, ශ්‍රී ලංකාව.