තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිය

  • තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පනත, 2016 අංක 12

  • 2016 අංක 12 දරණ තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පනත යටතේ ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද රෙගුලාසි

  • තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ පනත, 2016 අංක 12 රීති

  • තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිය පනත, අයදුම්පත

කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලයේ නම් කරන ලද නිලධාරියාගේ විස්තර

නම් ක​ළ නිලධාරියාගේතනතුරජංගම දුරකතන අංකයරාජකාරි දුරකතන අංකයවිද්‍යුත් ලිපිනයරාජකාරී ලිපිනය
කැලුම් කළුආරච්චි මහතාඅධ්‍යක්ෂ ජනරාල්07153384820113484863 Fax- 0112812573dg@aib.gov.l kකෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය අංක 117, සුබද්‍රාරාම පාර,ගංගොඩවිල, නුගේගොඩ, ශ්‍රී ලංකාව.

කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලයේ තොරතුරු නිලධාරියා

තොරතුරු නිලධාරියාගේ නමතනතුරජංගම දුරකතන අංකයරාජකාරි දුරකතන අංකයවිද්‍යුත් ලිපිනයරාජකාරී ලිපිනය
ඒ.එල්.ඩී.පී.එස්. අඹේපිටි​ය මහතාඅධ්‍යක්‍ෂ (පාල​න)07153384780113484873admin@aib .gov.lkකෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය අංක 117, සුබද්‍රාරාම පාර,ගංගොඩවිල, නුගේගොඩ, ශ්‍රී ලංකාව.