කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය - දිස්ත්‍රික් කාර්යාල

කොළඹ

ජයනි නිසංසලා අතුරුලි​ය මිය
සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ,
කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය,
ගොවිජන කේන්ද්‍රය, උඩහමුල්ල, නුගේගොඩ.
ජංගම දුරකථනය: 071 187 1878
ස්ථාවර දුරකථනය: 011 283 5222

ගම්පහ

ඩී. කසුන්දරී දිසානායක මි​ය
සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ,
කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය,
අංක 56, ආනන්ද මාවත, ගම්පහ.
ජංගම දුරකථනය: 071 348 5187
ස්ථාවර දුරකථනය: 033 222 2417
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : gp@aib.gov.lk

කළුතර

කේ.කේ.එස්.රවීන්ද්‍ර මයා
සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ, (වැ.​බ)
කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය,
04 වන මහල, මහලේකම් කාර්යාලය, කළුතර.
ජංගම දුරකථනය: 071 777 0349
ස්ථාවර දුරකථනය: 034 222 9596
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : kt@aib.gov.lk

මහනුවර

ඩබ්.ඒ.රජීව කුලරත්න මයා
සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ,
කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය,
අංක 03, සෙමනේරිය උද්‍යානය, තැන්නේකුඹුර
ජංගම දුරකථනය: 071 348 5465
ස්ථාවර දුරකථනය: 081 238 4038
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : kd@aib.gov.lk

මාතලේ

ඩී.බී.එච්.අඹන්වල මයා
සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ,
කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය,
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය,මාතලේ.
ජංගම දුරකථනය: 071 348 5124
ස්ථාවර දුරකථනය: 066 567 9574, 066 222 3204
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : ml@aib.gov.lk

නුවර එළිය

ඩී.එච්.ජේ.පී.විජිත් රසාංග මයා
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්‍ෂ,
කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය,
අයි.ආර්.ඩී.පී.ගොඩනැගිල්ල, පරණ කච්චේරිය පාර, නුවර එළිය.
ජංගම දුරකථනය: 070 622 5857
ස්ථාවර දුරකථනය: 055 222 2672
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : ne@aib.gov.lk

ගාල්ල

ඩී.ජී.ආර්.කේ.කුලවර්ධන මයා
සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ,
කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය,
අංක 01,බාලදක්‍ෂ මාවත,කොටුව, ගාල්ල.
ජංගම දුරකථනය: 071 645 9062
ස්ථාවර දුරකථනය: 091 223 4081
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : gl@aib.gov.lk

මාතර

ආර්.ටී. ලොකුහෙට්ටි මයා
සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ, (වැ.බ)
කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය,
නූපේ,මාතර
ජංගම දුරකථනය: 076 022 0527
ස්ථාවර දුරකථනය: 041 567 7975, 041 222 3586
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : mt@aib.gov.lk

හම්බන්තොට

නදිත ගම්හේවගේ මයා
සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ,
කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය,
මිරිජ්ජවිල,හම්බන්තොට
ජංගම දුරකථනය: 070 681 2586
ස්ථාවර දුරකථනය: 047 222 0304
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : ht@aib.gov.lk

යාපනය

ඩී.කිරිදරන් මයා
සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ,
කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය,
අධියාපනම් පාර,තිරුනෙල්වේලී හංදිය,යාපනය
ජංගම දුරකථනය: 077 757 4931
ස්ථාවර දුරකථනය: 021 222 7105
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : jf@aib.gov.lk

මන්නාරම

එස්. තිලිප් කුමාර මයා
සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ,
කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය,
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය පරිශ්‍රය,මන්නාරම
ජංගම දුරකථනය: 077 027 5845
ස්ථාවර දුරකථනය: 023 225 0681
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : mn@aib.gov.lk

වව්නියාව

පී.කදිරගාමනාදන් මයා
සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ,
කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය,
මහලේකම් කාර්යාලය,වව්නියාව
ජංගම දුරකථනය: 077 977 9038
ස්ථාවර දුරකථනය: 024 567 3139, 024 222 2490
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : vn@aib.gov.lk

මුලතිව්

පී.කූගන් මයා
සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ,
කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය,
ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය,මුල්ලියවලයි,මුලතිව්
ජංගම දුරකථනය: 071 348 6445
ස්ථාවර දුරකථනය: 021 229 1781
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : mu@aib.gov.lk

මඩකලපුව

ඒ.කාවන්තීසන් මයා
සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ,
කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය,
ජාතික සමූපකාර සමිති ගොඩනැගිල්ල,මඩකලපුව
ජංගම දුරකථනය: 071 348 7186
ස්ථාවර දුරකථනය: 065 222 2096
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : bt@aib.gov.lk

අම්පාර

සතීෂ් කුමාර් මයා
සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ,
කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය,
D-1,රජයේ නිවාසය,අම්පාර
ජංගම දුරකථනය: 071 348 6625
ස්ථාවර දුරකථනය: 063 222 2019
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : amp@aib.gov.lk

ත්‍රිකුණාමලය

කේ.එල්.අන්සාර් මයා
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්‍ෂ (වැ.බ),
කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය,
දිසාපති කාර්යාලය,ත්‍රිතකුණාමලය
ජංගම දුරකථනය: 075 601 8697
ස්ථාවර දුරකථනය: 026 222 2368
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : tm@aib.gov.lk

පුත්තලම

යු.ආර්.කේ.සී.කේමරත්න මයා
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්‍ෂ,
කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය,
අංක 215,පුත්තලම පාර,හලාවත
ජංගම දුරකථනය: 071 533 8496
ස්ථාවර දුරකථනය: 032 222 1112
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : pt@aib.gov.lk

කුරුණෑගල

යූ.ආර්.කේ.සී.කේමරත්න මයා
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්‍ෂ,
කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය,
වත්හිමි පාර,කුරුණෑගල
ජංගම දුරකථනය: 071 533 8496
ස්ථාවර දුරකථනය: 037 222 3417
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : ku@aib.gov.lk

මහව

ඒ.එම්.එල්.ජී. අධිකාරි මයා
සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ,
කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය,
ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය,දළඳාගම,මහව
ජංගම දුරකථනය: 071 645 9071
ස්ථාවර දුරකථනය: 037 227 5463
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : mh@aib.gov.lk

අනුරාධපුර

නීල් බණ්ඩාර ඒකනායක මයා
සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ,
කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය,
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය,අනුරාධපුරය
ජංගම දුරකථනය: 071 348 6433
ස්ථාවර දුරකථනය: 025 222 2741
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : ap@aib.gov.lk

පොළොන්නරුව

අශෝක ප්‍රියදර්ශන මයා
සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ,
කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය,
නව නගරය,පොළොන්නරුව
ජංගම දුරකථනය: 071 533 8503
ස්ථාවර දුරකථනය: 027 222 2341
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : pl@aib.gov.lk

මොණරාගල

ඩබ්.බී. පියසිරි මයා
සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ,
කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය,
පරණ කච්චේරිය,මොණරාගල
ජංගම දුරකථනය: 071 645 9067
ස්ථාවර දුරකථනය: 055 227 6243
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : mo@aib.gov.lk

බදුල්ල

දීප්තිකා කොල්ලල්පිටිය මිය
නියෝජ්ය අධ්‍යක්ෂ,
කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය,
දිස්ත්‍රික් ගොවි සංවිධාන බල මණ්ඩල ගොඩනැගිල්ල, කැප්පෙටිපොල මාවත,බදුල්ල
ජංගම දුරකථනය: 071 533 8472
ස්ථාවර දුරකථනය: 055 223 0887
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : bd@aib.gov.lk

රත්නපුර

ජී.කේ.එන්.තත්සරණි ගල්ඔළුව මිය
සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ,
කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය,
නො.450, මහවීදිය ,රත්නපුර
ජංගම දුරකථනය: 071 187 6636
ස්ථාවර දුරකථනය: 045 2222 448
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : rt@aib.gov.lk

කෑගල්ල

ඩී.එම්.එන්.දියවඩන මයා
සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ,
කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය,
තඹුත්තේගම
ජංගම දුරකථනය: 071 348 5889
ස්ථාවර දුරකථනය: 035 222 2772
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : kg@aib.gov.lk

තඹුත්තේගම

අනුරාධ තෙන්නකෝන් මයා
සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (වැ.බ),
කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය,
ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය, මනම්පිටිය
ජංගම දුරකථනය: 071 711 6912
ස්ථාවර දුරකථනය: 025 227 6256
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : tb@aib.gov.lk

මනම්පිටිය

එස්.එච්.ධනුක රංගන මයා
සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ,
කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය,
535,රන්වල,කෑගල්ල
ජංගම දුරකථනය:071 645 9065
ස්ථාවර දුරකථනය: 027 205 1116
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : mnp@aib.gov.lk

ඇඹිලිපිටිය

කේ. චතුරිකා අමරවීර මිය
සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ,
කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය,
නව නගරය,ඇඹිලිපිටිය
ජංගම දුරකථනය: 071 707 9009 / 070 644 9987
ස්ථාවර දුරකථනය: 047 223 0479
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : rt@aib.gov.lk

දෙහිඅත්තකණ්ඩිය

එස්.එච්.ධනුක රංගන මයා
සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ,
කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය,
මහවැලි කලාපය,දෙහිඅත්තකණ්ඩිය
ජංගම දුරකථනය: 071 645 9065
ස්ථාවර දුරකථනය: 027 2053 292
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : dk@aib.gov.lk

කිලිනොච්චිය

පූර්ණ චන්ද්‍රන් මයා
සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (වැ.බ),
කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය,
පරණ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය,කිළිනොච්චිය
ජංගම දුරකථනය: 077 179 0351
ස්ථාවර දුරකථනය: 021 2282 795 
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : kn@aib.gov.lk

අපි අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට වැදගත් සහ ඔවුන්ට අවශ්‍ය සේවාව ලබා දීම අපගේ අභිප්‍රයයි. දැන්ම අප හා සම්බන්ධ වන්න.