රක්‍ෂණ අංශය

පරමාර්ථ

කෘෂිකාර්මික වගාවන්ට අදාළ අවදානම් කළමණාකරණය හා ගොවින් සතු අනෙකුත් නිශ්චල හා චංචල දේපළ සඳහා වන අවදානම් කළමනාකරණය

කාර්ය භාරය

කෘෂිකර්මිකයින් උදෙසා ජිවිත රක්ෂණය, සාමාන්‍ය රක්ෂණය, වගා රක්ෂණය, පශු සම්පත් රක්ෂණය හා සෞඛ්‍ය රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රම සැලසුම් කිරීම, ඇති කිරීම, ක්‍රියාත්මක කරවීම හා මෙහෙයවීම, ප්‍රරක්ෂණ, ජීව ගණක හා ප්‍රති රක්ෂණ කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීම හා හානි පුර්ණ ක්‍රියාවලිය මෙහෙයවීම, වන්දි හා අවදානම් කළමනාකරණය, අදාළ යෝජනා ක්‍රම වලට සම්බන්ධිත දත්ත හා සංඛ්‍යාති රැස්කිරීම, නුතන විද්‍යාත්මක අවදානම් හා ආපදා කළමනාකරණ ක්‍රමවේද උපයෝගී කර ගනිමින් ප්‍රශස්ථ හා කාර්යක්ෂම රක්ෂණ සේවාවක් පවත්වාගෙන යාම හා අදාළ රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රම ඉහළ කාර්ය සඵලතාවක් ඇති වන ආකාරයට මෙහෙයවීම.

විධායක නිලධාරීන්

M.M.C. මන්තිලක මහත්මිය

අධ්‍යක්‍ෂ (රක්‍ෂණ)

කිත්මිණ ඩික්සන් මයා

සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (රක්‍ෂණ)

එම්. සී. පී. කුමාර මයා

සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (පශු රක්‍ෂණ)