සුවසෙත සෞඛ්‍ය රක්‍ෂණ යෝජනා ක්‍රමය

කෘෂිකර්මාන්තයේ යෙදෙන කෘෂිකර්මිකයන් හා ඔවුන්ගේ පවුලේ සාමාජිකයන් හදිසි අනතුරකින්/ අසනීපයක් හේතුවෙන් රෝහල් ගත වීමක් සිදු වුවහොත් මුහුණපෑමට සිදුවන මුල්‍යමය අපහසුතා යම්තාක් දුරට අවම කිරීමේ පරමාර්ථයෙන් සකස් කරන ලද රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමයකි. එහිදී රෝහල් ගාස්තු, විශේෂඥ වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර වියදම්, ශෛල්‍යකර්ම ගාස්තු, ප්‍රවාහන වියදම් (හදිසි අවස්ථාවන් වලදී, උද:- හෘදයාබාධා වැනි) වැනි රක්ෂිතයට දැරීමට සිදුවන වියදම් ආවරණය කෙරේ.

කෘෂිකර්මාන්තයේ යෙදෙන කෘෂිකර්මිකයන් හා ඔවුන්ගේ පවුලේ සාමාජිකයන් හදිසි අනතුරකින්/ අසනීපයක් හේතුවෙන් රෝහල් ගත වීමක් සිදු වුවහොත් මුහුණපෑමට සිදුවන මුල්‍යමය අපහසුතා යම්තාක් දුරට අවම කිරීමේ පරමාර්ථයෙන් සකස් කරන ලද රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමයකි. එහිදී රෝහල් ගාස්තු, විශේෂඥ වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර වියදම්, ශෛල්‍යකර්ම ගාස්තු, ප්‍රවාහන වියදම් (හදිසි අවස්ථාවන් වලදී, උද:- හෘදයාබාධා වැනි) වැනි රක්ෂිතයට දැරීමට සිදුවන වියදම් ආවරණය කෙරේ.

අක්කරයක රක්ෂිත මුදල රු. 100,000 ට අඩු නම් ගංවතුර, නියඟය සහ වන අලි අවදානම් ඇතුළු සියලුම ස්වභාවික උපද්‍රව ආවරණය වන අතර රක්ෂණ මුදල රු. 100,000 හෝ ඊට වැඩි සහ සියලු අවදානම් ආවරණය කෙරේ.

රක්ෂණයේ ස්වභාවයඅවදානම් ආවරණයරක්ෂණ වාරිකය (අක්කරයකට රක්ෂිත මුදලින්)
අක්කරයකට රක්ෂිත මුදල රු.100,000/- ට අඩුගංවතුර, නියඟය, වන අලි ඇතුළු සියලුම ස්වභාවික උවදුරු
100,000/- අක්කරයකටසියලුම අවදානම්සහෝදරිය සඳහා රක්ෂිත මුදල රුපියල් 100,000/- නම් රුපියල් 100,000/- සඳහා රක්ෂණ වාරිකය 6.4% = 6,400/- කි.
අක්කරයකට 100,000/- වැඩිසියලුම අවදානම්අක්කරයකට රු.100,000/- දක්වා 6.4% රක්ෂණ වාරිකයට අමතරව රුපියල් 100,000/- ඉක්මවන මුදල සඳහා 9% ක අමතර රක්ෂණ වාරිකයක් අය කෙරේ.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

බාගත කරන්න

ප්‍රචාරක පත්‍රිකාව

බාගත කරන්න

අයදුම්පත

බාගත කරන්න

සමාජ ආරක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමවේදයන්ට අදාලව රක්ෂණාවරණයක් ලබා ගැනීමට,

කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලයෙහි දිස්ත්‍රික් කාර්යාල/ කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලයේ නියෝජිතයින්/ ඔබ ප්‍රදේශයේ කෘෂි පර්යේෂණ හා නිෂ්පාදන සහකාර නිලධාරින් හමුවන්න.