කෘෂි රක්‍ෂණ යෝජනා ක්‍රම

null

වගා රක්‍ෂණ යෝජනා ක්‍රම

null

පශු සම්පත් රක්‍ෂණ යෝජනා ක්‍රම

null

ට්‍රැක්ටර් හා කෘෂි උපකරණ රක්‍ෂණය

null

ගබඩා රක්‍ෂණ යෝජනා ක්‍රමය

null

තෙවන පාර්ශවීය රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය

සමාජ සුභ සාධනය

null

ගොවි විශ්‍රාම වැටුප්

null

ධීවර විශ්‍රාම වැටුප්

null

හදිසි අනතුරු රක්‍ෂණය

null

සුවසෙත සෞඛ්‍ය රක්‍ෂණ යෝජනා ක්‍රමය

null

ජීවිත රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රම

පුවත්පත් දැන්වීම

සිදුවීම්

Events - තොරතුරු තාක්ෂණය පිලිබද මුලික පුහුණු වැඩසටහන - 2023.08.05 & 06
2023.03. ගම්පහ  දිස්ත්‍රික්කයේ පුහුණු වැඩසටහන
2023.02 හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ පුහුණු වැඩසටහන
2023.01 නියෝජිත ජාලය සදහා නව නියෝජිතයන් බදවා ගැනීම
2023.04. ජාතික පැළ සිටුවීමේ මහෝත්සවය “රටටම හුස්ම දෙන නැකත”
2023.05. පුහුණු මධ්‍යස්ථානය හා ලේඛනාගාරය විවෘත කිරීම
×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× How can I help you?